nagisa喵酱写真无圣光

nagisa喵酱写真无圣光

歌括∶经水后期因血寒,经量多少应分辨。水色本黑,火色本红,今湿与热合,欲化红而不能,欲返黑而不得,煎熬成汁,因变为黄色矣。

治脾胃饮食所滞,生痰上攻,气喘不宁,堵塞不通,吐痰不绝,胸膈胀满,气滞不散,风痰壅盛,气促不安,不问一切老少,年深日浅,受此患者,服之即效。一剂而流血止,二剂而昏晕除,三剂而全安矣。

挟虚者加参术为君;按之不定者是。 不知子未下,补则益于子;子已下,补则益于母。

病虚似邪,欲除其邪,先补其虚,先调其气,次论诸病,此古人治产后虚症,及年老虚喘,弱人妄言,所当用心也。 一剂而胞衣自下矣。

治内伤外感而发阴。且产母脱血之后,而重发其汗,虚虚之祸,可胜言哉!昔仲景云∶“亡血家不可发汗。

法当补脾,使脾气得实则自健运,切不可下。 盖神祟多在神宇,潜踪幽阴岩洞,亦其往来游戏之所,触之最易相犯,不可不深戒也。

Leave a Reply